คณะกรรมการสมาคม

{ นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา }

รศ.ญาณเดช ทองสิมา

นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

คุณชวน ตั้งมติธรรม

นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

คุณสมชาติ อุบลชาติ

นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

คุณอัศวิน วิภูศิริ

นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

คุณสายัณห์ มั่นเหมาะ

นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

คุณไชยยันต์ ชาครกุล

นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

คุณประสงค์ เอาฬาร

นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

คุณอิสระ บุญยัง

นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา

{ นายกสมาคม }

คุณอธิป พีชานนท์

นายกสมาคม

{ อุปนายกและประธานฝ่าย }

คุณกิตติมา พิศาลคุณากิจ

อุปนายกฝ่ายการเงิน

คุณอานะวัฒน์ นาวินธรรม

อุปนายกฝ่ายกฎหมาย

คุณสุนทร สถาพร

อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร

คุณวสันต์ เคียงศิริ

อุปนายกฝ่ายบริหาร

คุณกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์

อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

เรืออากาศเอกกรี เดชชัย

อุปนายกฝ่ายหารายได้

คุณอารีศักดิ์ เสถียรภาพอยุทธ์

ประธานฝ่ายประสานงานราชการ

{ เลขาธิการ }

คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง

เลขาธิการ

คุณวรัทภพ แพทยานันท์

เลขาธิการ

{ รองเลขาธิการ }

คุณมานะ จิระนภากุล

รองเลขาธิการ

คุณชูรัชฎ์ ชาครกุล

รองเลขาธิการ

ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต

รองเลขาธิการ

{ นายทะเบียนและเหรัญญิก }

คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม

นายทะเบียน

คุณวิชุตา ใจเที่ยง

เหรัญญิก

{ กรรมการ }

คุณธีระ ซอโสตถิกุล

กรรมการ

คุณวีระเดช เตชะไพบูลย์

กรรมการ

ดร.สืบวงษ์ สุขะมงคล

กรรมการ

คุณวสันต์ อุบลชาติ

กรรมการ

คุณสาธิณี พิศาลคุณากิจ

กรรมการ

คุณปราโมทย์ เจษฎาวรางกูล

กรรมการ