เมษายน 2563

28 เมษายน 2563 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าพบ คุณนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เพื่อเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกำหนดการจัดสรรที่ดิน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

2020-04-29