สิงหาคม 2563

25 สิงหาคม 2563 คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลโครงการความร่วมมือจัดทำข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระหว่าง 14 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ

2020-08-25

21 สิงหาคม 2563 คุณอิสระ บุญยัง คุณสุนทร สถาพร คุณสัมมา คีตสิน และคุณหัสกร บุญยัง เข้าร่วมการประชุมสรุปหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อเพื่อชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 5-1/2563 ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2020-08-21

3 สิงหาคม 2563 คุณอธิป พีชานนท์ และ คุณวสันต์ เคียงศิริ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2020-08-03

3 สิงหาคม 2563 คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมประชุมหารือการกำหนดให้ที่ดิน จัดสรรประเภท ค เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษและแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย ณ กรมควบคุมมลพิษ

2020-08-03