มกราคม 2563

23 มกราคม 2563 คณะกรรมการสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เข้าร่วมงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2020-01-23

13 มกราคม 2563 การประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมบ้านและคอนโด #42 ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

2020-01-13

8 มกราคม 2563 คุณ อธิป พีชานนท์ เข้าร่วมประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อพิจารณาร่างผลการทบทวนมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

2020-01-09