กรกฎาคม 2563

31 กรกฎาคม 2563 คุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมอบรมเรื่อง “รูปแบบและวิธีการก่อสร้างอาคารกับการป้องกันและการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร” ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

2020-07-31

21 กรกฎาคม 2563 คุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินการด้านบริหารจัดการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ

2020-07-21

17 กรกฎาคม 2563 ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และคุณวรัทภพ แพทยานันท์ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (ร่างแผนพัฒนา TOD ประเทศไทย) โครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน

2020-07-13