พฤษภาคม 2562

7 พฤษภาคม 2562 คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณรุ่งอนันต์ ลิ่มทองแท่ง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2019-05-07

2 พฤษภาคม 2562 คุณวสันต์ เคียงศิริ และคุณประสงค์ เอาฬาร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนต่อร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ณ โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค

2019-05-02