สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2560 และแนวโน้มปี 2561