สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคไตรมาส 2 ปี 2561 และครึ่งแรกปี 2561